همایش گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه به ابتکار دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ و به منظور شناسایی چالشها و فرصت‌های پیش‌روی ایران و روسیه راه‌اندازی شده است. نخبگان و عموم مردم دو کشور دیدگاه‌های خاصی نسبت به طرف مقابل دارند و برخی ذهنیت‌های تاریخی سبب گشته است که پتانسیل‌های موجود برای همکاری دوکشور عملیاتی نشوند. این همایش در پی آن است با شناساندن این پتانسیل‌ها و مسیرهای پیشِ رو برای همکاری‌های بیشتر دو کشور، گام موثری در تقویت روابط دوجانبه بردارد.

اولین همایش مشترک بین دو دانشگاه سال 1394 در دانشگاه سن پترزبورگ و با حضور اندیشمندان و اساتید ایرانی و روسی برگزار شد و دستاوردهای علمی بسیار خوبی به همراه شد. از همین‌رو، دومین دور گفتگوها در دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری گروه مطالعات منطقه‌ای موسسه آموزش عالی بیمه اکو و گروه زبان و ادبیات روسی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد. امید آن را داریم که این همایش بتواند گام مثبتی در تقویت روابط دوجانبه ایران و روسیه بردارد.