 ارزشهای فرهنگی مشترک تمدنهای ایران و روسیه در جهان مدرن
 فرهنگ و شخصیت و تحلیل رهیافتهای نظری در ایران و روسیه
 تحلیل تأثیر متقابل فرهنگی ایران و روسیه (هنر کلاسیک، ادبیات، آداب و رسوم و...)
 روابط فرهنگی میان ایران و روسیه معاصر
 تحلیل فرصتها و موانع موجود برای گسترش همکاریهای ایران و روسیه
 ارتباطات تمدنی میان ایران و روسیه (در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی)
 بینالمللی سازی آموزش عالی و تحلیل حوزههای همکاری میان ایران و روسیه
 مفاهیم فلسفی مشترک در ایران و روسیه
 تحلیل فرصتها و موانع مطالعه زبان فارسی در روسیه و مطالعه زبان روسی در ایران